ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ blogger ค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่บล็อกเกอร์ค่ะ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน


              การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

          EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT
                                                      บทที่1
                                          
 ชุมชนในประเทศไทย
1.1 ความหมายของชุมชน ( Community )
 
 คำว่า"ชุมชน" มีความหมายหรือคำจำกัดความแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาแต่ละท่าน ซึ่งส่วนฬหญ่จะมีสาระสำคัญที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความของคำว่า "ชุมชน" ของนักสังคมวิทยาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ " ชุมชน" ไว้ดังนี้
  “หมู่ชน กลุ่มคนที่อยุ่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่อาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
   ไพฑูรย์  เครือแก้ว  (2506 : 91) ได้ให้ความหมายของคำว่าชุมชนดังนี้
   กลุ่มบุคคลที่ตั้งอยู่เป็นที่เป็นทาง มีขอบเขตเดียวกัน และผู้คนเหล่านี้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการติดต่อซึ่งกันและกัน มีความสนใจร่วมกันอย่างใดอย่างงหนึ่ง เช่น ความรักชาติ รักมาตุภูมิ มีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน เช่น การกินอยู่หลับนอน ภาษาพูด การแต่งงาน การใช้เครื่องมือ เป็นต้น  รวมความแล้วก็หมายความว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเอง ซึ่งถ้าจะแยกให้เห็นเด่นชัดก็จะได้ดังนี้
   1. ชุมชนต้องมีสถานที่หรือท้องถิ่นที่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งมักจะเป็นที่มีดิน น้ำ อากาศดี มีแม่น้ำไหลผ่าน มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
   2. ชุมชนจะต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นหญิง ชาย เด็ก และผู้ใหญ่ ต่างมีความรู้ความสามารถ ความสนใจไม่เหมือนกัน แต่มีวิถีพฤติกรรมเหมือนๆกันและใช้ชีวิตร่วมกัน มีความผูกพันเป็นพวกเดียวกัน
  3. ชุมชนต้องมีศูนย์กลางของการงานและบริการต่างๆ บางประเภทเกี่ยวกับการงาน มีอาชีพต่าง ๆ ของคนในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและระดับการศึกษาของบุคคลในชุมชนนั้นๆ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการทางการค้า บริการทางสุขภาพอนามัย บริการทางบันเทิง โรงเรียน เป็นต้น  ” 

 วนิดา สุทธิสมบูรณ์.การศึกษากับการพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.2541

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับบุคคลที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกของข้าพเจ้า โดยในเว็บบล็อกนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้